23 / 06 / 2016

Τι είναι οι εναλλάκτες αέρα-αέρα (VAM);

Τι είναι οι εναλλάκτες αέρα-αέρα (VAM);

Οι μονάδες VAM, είναι ένα ζεύγος εναλλακτών θερμότητας αέρα-αέρα, που τοποθετούνται στο δίκτυο απαγωγής(εξαερισμού) της εγκατάστασης κεντρικών μονάδων κλιματισμού, οι οποίες απαιτούν προσαγωγή νωπού αέρα. Στις μονάδες (ή συσκευές) αυτές, ο απορριπτόμενος (απαγόμενος αέρας) που έχει τα ψυχομετρικά στοιχεία του κλιματιζόμενου χώρου , (ψυχρός ή θερμός ) προψύχει ή προθερμαίνει τον εισερχόμενο αέρα περιβάλλοντος και έτσι η απαιτούμενη ισχύς της κλιματιστικής μονάδας (τοπικής ή κεντρικής), είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που θα απαιτούσε η εγκατάσταση για τον πλήρη κλιματισμό ενός κτηρίου, χωρίς VAM.