23 / 06 / 2016

Από τι αποτελείται ένα πλήρες σύστημα κλιματισμού αέρα/νερού;

Από τι αποτελείται ένα πλήρες σύστημα κλιματισμού αέρα/νερού;

Αποτελείται από την αερόψυκτη συμπυκνωτική μονάδα (συμπιεστής-συμπυκνωτής και τα παρελκόμενα ελέγχου και λειτουργίας) και από το συγκρότημα των εναλλακτών θερμότητας (ψυχροστάσιο), που ψύχουν το νερό με το οποίο τροφοδοτούνται οι τοπικές μονάδες (κεντρικές ή fan-coils). Βέβαια το σύστημα συμπληρώνεται και από βοηθητικά εξαρτήματα ασφαλείας και ελέγχου όπως: Το δοχείο αδράνειας, δοχείο διαστολής, κυκλοφορητής, φίλτρο, διακόπτης νερού, διακόπτης ροής, βαλβίδες ασφάλειας, αισθητήρια θερμοκρασιών κλπ. Επίσης συνοδεύεται και με ηλεκτρολογικό πίνακα ελέγχου, καθώς και με θερμοστάτη L.C.D.