Άδεια Χρήσης Inventor Control / Inventor A.G. Α.Ε.

Καλωσορίσατε στην εφαρμογή Inventor Control
Πριν την αποδοχή της Άδειας Χρήσης, διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας καθώς και τις περιοριστικές ρήτρες ή εξαιρέσεις. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τους όρους της Άδειας Χρήσης, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της Inventor A.G. Α.Ε. Δεν επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας χωρίς να διαβάσετε και αποδεχθείτε όλους τους όρους της Άδειας Χρήσης, τις σχετικές συμφωνίες και κανόνες κ.λπ. Μόλις επιλέξετε «Αποδοχή» (ανατρέξτε στην σελίδα εγγραφής για λεπτομερείς διατυπώσεις) και ολοκληρώσετε την διαδικασία εγγραφής, ή χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία υπό οποιαδήποτε μορφή, θα θεωρείται ότι έχετε διαβάσει και συμφωνήσει με τους περιορισμούς της Άδειας Χρήσης και τους παραπάνω κανόνες. Σε περίπτωση παραβίασης της Άδειας Χρήσης, η Inventor A.G. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή τερματίσει μονομερώς την υπηρεσία προς εσάς και έχει το δικαίωμα να διερευνήσει τις σχετικές ευθύνες σας.
Η Άδειας Χρήσης (εφεξής «η Συμφωνία») υπογράφεται από εσάς και την Inventor A.G. Α.Ε. περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε) την Δήλωση Απορρήτου της Inventor A.G. Α.Ε. και άλλο περιεχόμενο. Σε περίπτωση αλλαγής, η Inventor A.G. Α.Ε. θα ανακοινώσει μέσω του αδειοδοτημένου λογισμικού με μήνυμα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μετά την ανακοίνωση, η τροποποιημένη συμφωνία και οι κανόνες της αποτελούν αυτόματα μέρος της Συμφωνίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς για την συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση ένστασης με τις σχετικές αλλαγές, διακόψτε άμεσα την χρήσης της υπηρεσίας της Inventor A.G. Α.Ε. Εάν συνεχίσετε την χρήση της, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε αντίρρηση στις αλλαγές των κανόνων και συμφωνείτε στην τήρησή τους.
I. Ορισμοί Όρων
1.1 Ως αδειοδοτημένο λογισμικό θεωρείται το σύστημα λογισμικού που αναπτύχθηκε από την Inventor A.G. Α.Ε., λήφθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόστηκε σε καθορισμένα κινητά τερματικά συστήματα.
1.2 Ως υπηρεσίες αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από την Inventor A.G. Α.Ε. και τους προμηθευτές της. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέτοιες υπηρεσίες στο κινητό τερματικό που διαθέτει το αδειοδοτημένο λογισμικό
II. Υπηρεσία
2.1 Η Inventor A.G. Α.Ε. σας προσφέρει υπηρεσίες έξυπνης διαχείρισης ασύρματου εξοπλισμού, βάσει των οποίων μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις έξυπνες λειτουργίες των προϊόντων της Inventor A.G. Α.Ε. και να πραγματοποιήσετε την διασύνδεση μεταξύ τους. Τα περιεχόμενα της υπηρεσίας περιλαμβάνουν την διαχείριση έξυπνου εξοπλισμού, διασύνδεση σκηνών κ.λπ. . Τέτοιες λειτουργίες μπορούν να βελτιστοποιηθούν ή τροποποιηθούν σύμφωνα με τις αλλαγές των απαιτήσεων των χρηστών ή την κρίση του προμηθευτή των υπηρεσιών και η παροχή τους μπορεί να διακοπεί λόγω τακτικής ή και έκτακτης συντήρησης.
III. Αντικείμενο των Υπηρεσιών
3.1 Η Inventor A.G. Α.Ε. σας παρέχει το δικαίωμα χρήσης του προϊόντος βάσει αυτού του λογισμικού.
3.2 Απαγορεύεται η αδειοδότηση, πώληση, μίσθωση, μεταφορά, έκδοση του προϊόντος σε οποιαδήποτε μορφή ή και η χρήση του προϊόντος για άλλους εμπορικούς σκοπούς. Λόγω περιορισμών στην πλατφόρμα και στα τερματικά προσαρμογής λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αδειοδοτημένο λογισμικό μόνο στην εγκεκριμένη πλατφόρμα και τερματικό συστήματος. Εάν εγκαταστήσετε το αδειοδοτημένο λογισμικό σε άλλον τερματικό εξοπλισμό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην λειτουργία του εξοπλισμού ή του λογισμικού σας.
3.3 Αποδέχεστε ότι το αδειοδοτημένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται η εγκατάσταση, η εφαρμογή και η λειτουργία του για εμπορικούς σκοπούς. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση του για εμπορικούς λόγους, πρέπει να λάβετε προηγουμένως γραπτή εξουσιοδότηση και άδεια χρήσης από την Inventor A.G. Α.Ε.
3.4 Η Inventor A.G. Α.Ε. και οι προμηθευτές της μπορούν να τροποποιήσουν, αναβαθμίσουν ή να μεταφέρουν το αδειοδοτημένο λογισμικό ή τις λειτουργίες του κατά καιρούς και ενδέχεται να προσθέσουν νέες λειτουργίες ή υπηρεσίες στο αδειοδοτημένο λογισμικό. Εάν οι προαναφερθείσες νέες λειτουργίες ή υπηρεσίες δεν συνοδεύονται από ξεχωριστές συμφωνίες, έχετε δικαίωμα χρήσης τους και υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία.
3.5 Είσαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την νομιμότητα των δεδομένων εισαγωγής, καθώς και τη νομιμότητα του τρόπου με τον οποίο αποκτάτε τα δεδομένα και καλείστε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών κατά καιρούς. Αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους για ζημιά και απώλεια τέτοιων πληροφοριών.
3.6 Θα πρέπει να διατηρείτε σωστά τον κωδικό λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κενού ασφαλείας για τον λογαριασμό σας (συμπεριλαμβανομένης και της αποκάλυψης του κωδικού πρόσβασης χρήστη αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν), θα ειδοποιείτε την Inventor A.G. Α.Ε. εγκαίρως και η Inventor A.G. Α.Ε. θα σας βοηθήσει στην λήψη σχετικών μέτρων. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες οι δράσεις που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας θα θεωρηθούν ως δικές σας και θα έχετε το σύνολο των ευθυνών.
IV. Τρίτα Μέρη
4.1 Αναγνωρίζετε ότι ορισμένες υπηρεσίες της Inventor A.G. Α.Ε. και των προμηθευτών της βασίζονται σε λογισμικό ή υπηρεσίες που παρέχονται από Τρίτους. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί για την διευκόλυνση της αίτησής σας και απαιτείται η απαραίτητη νομική εξουσιοδότηση.
4.2 Το προϊόν περιλαμβάνει πληροφορίες και υπηρεσίες Τρίτων. Η Inventor A.G. Α.Ε. και οι προμηθευτές της δεν ελέγχουν ούτε φέρουν ευθύνη για πληροφορίες και υπηρεσίες Τρίτων.
4.3 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Inventor A.G. Α.Ε. και οι προμηθευτές της δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι το αδειοδοτημένο λογισμικό θα χρησιμοποιεί ή περιέχει τέτοιες υπηρεσίες ή ότι άλλο λογισμικό που παρέχετε από το ίδιο Τρίτο μέρος θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Ομοίως, μπορεί να χρησιμοποιήσει παρόμοιες υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο Τρίτο μέρος. Μετά την εφαρμογή τους, τα προαναφερθέντα λογισμικά ή υπηρεσίες υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία. V. Πρότυπη Χρήση Υπηρεσίας
5.1 Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το αδειοδοτημένο λογισμικό με σωστό τρόπο. Οι ακόλουθοι τρόποι παραβιάζουν την σωστή χρήση του:
1) Έκδοση ή διαμοιρασμός ιών υπολογιστή, worms, κακόβουλου κώδικα ή λογισμικού που καταστρέφει ή αλλάζει σκόπιμα το σύστημα ή τα δεδομένα του υπολογιστή,
2) Συλλογή πληροφοριών ή δεδομένων άλλων χρηστών χωρίς εξουσιοδότηση, για παράδειγμα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπά,
3) Κακόβουλη χρήση του προϊόντος με αυτόματο τρόπο, προκαλώντας υπερφόρτωση στον διακομιστή ή παρεμβάλει η χαλάει διακομιστές δικτύου και συνδέσμων ιστού σε άλλες μορφές,
4) Προσπάθεια επίσκεψης ή απόκτησης των δεδομένων του διακομιστή ή της επικοινωνίας του προϊόντος χωρίς άδεια,
5) Παρέμβαση ή ζημιά στην εφαρμογή παραγωγής από άλλους χρήστες.
6) Χρήση του λογισμικού με άδεια χρήσης σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα από την οποία αγοράστηκε η μονάδα Inventor που μπορεί να ελεγχθεί με το λογισμικό με άδεια χρήσης
5.2 Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι:
1) Η Inventor A.G. Α.Ε. θα καθορίσει εάν παραβιάζετε ή όχι τα παραπάνω πρότυπα και έχει κάθε δικαίωμα να αναστείλει ή τερματίσει την άδεια χρήσης σας σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων της ή θα λάβει άλλους περιορισμούς κατόπιν συμφωνίας.
2) Η Inventor A.G. Α.Ε. θα διαγράψει άμεσα πληροφορίες σε περίπτωση παράβασης νόμων, παραβίασης των νόμιμων δικαιωμάτων άλλων ή κατά παράβαση της Συμφωνίας που σας εκδόθηκε κατά την χρήση του αδειοδοτημένου λογισμικού.
3) Εάν ο Τρίτος υποστεί ζημιά λόγω παραβίασης του πρότυπου χρήσης, φέρετε ανεξάρτητα την νομική ευθύνη στο όνομά σας και οφείλετε να προστατεύσετε και να αποζημιώσετε την Inventor A.G. Α.Ε. από απώλειες, ζημιές ή πρόσθετα έξοδα που έχουν προκύψει από αυτήν. Σε άλλη περίπτωση η Inventor A.G. Α.Ε. διατηρεί κάθε δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίων σας και να διεκδικήσει αποζημίωση.
4) Εάν η Inventor A.G. Α.Ε. ή οι προμηθευτές της υποστούν οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά λόγω παραβίασης των σχετικών νόμων ή της Συμφωνίας, οφείλετε να αποζημιώσετε την Inventor A.G. Α.Ε. ή και τους προμηθευτές της για την απώλεια, της ζημιές και (ή) τα έξοδα που προέκυψαν από αυτήν.
VI. Πρότυπο Περιεχομένου Πληροφοριών
6.1 Αποδέχεστε και διαβεβαιώνετε ότι δεν θα κάνετε καμία παραβατική πράξη ή να προβείτε σε ανάρμοστη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας την υπηρεσία. Τέτοιες πράξεις και συμπεριφορές περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):
6.1.1 Μεταφόρτωση, μεταφορά ή χρήση πληροφοριών που περιέχουν ένα από τα ακόλουθα περιεχόμενα:
1) Αντίθεση των βασικών αρχών όπως είναι καθορισμένες από το Ελληνικό Σύνταγμα και την Ελληνική νομοθεσία.
2) Θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους, αποκαλύπτει κρατικά μυστικά, ανατρέπει την κρατική εξουσία και σαμποτάρει την κρατική ενότητα
3) Βλάπτει την κρατική τιμή και όφελος
4) Υποκινεί εθνικό μίσος και διακρίσεις και σαμποτάρει την εθνική ενότητα
5) Καταστρέφει την θρησκευτική πολιτική του κράτους και υποστηρίζει αιρέσεις και φεουδαρχική δεισιδαιμονία
6) Διαδίδει φήμες, διαταράσσει την κοινωνική τάξη και καταστρέφει την κοινωνική σταθερότητα
7) Διαδίδει αισχρότητα, πορνογραφία, τζόγο, βία, δολοφονία και τρόμο ή συνέργειας σε έγκλημα
8) Προσβάλλει ή συκοφαντεί άλλους και παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα και συμφέροντά τους
9) Περιέχει υλικό απάτης, ψευδή, εξαπάτησης, πρόκλησης βλάβης, απειλής, παραβίασης της ιδιωτικής ζωή άλλων, παρενόχλησης, παράβασης, συκοφαντίας, χυδαιότητας, αισχρότητας ή ηθικά αποκρουστικό περιεχόμενο
10) Περιέχει λοιπά περιεχόμενα που περιορίζονται ή απαγορεύονται από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κανόνες, διατάξεις και άλλα νομικά πρότυπα.
VII. Ιδιωτική Πολιτική και Δεδομένα
7.1 Είναι σημαντικό για την Inventor A.G. Α.Ε. να προστατεύσει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η Inventor A.G. Α.Ε. προετοιμάζει την Πολιτική Απορρήτου της, στην οποία αποκαλύπτονται περιεχόμενα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, τη συλλογή, τη χρήση, την κοινή χρήση, την αποθήκευση και προστασία κ.λπ. των πληροφοριών σας. Σας προτείνεται να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου της Inventor A.G. Α.Ε.
VIII. Ρήτρες εξαίρεσης
8.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους νόμους και κανονισμούς, η Inventor A.G. Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ασφάλεια, την εγκυρότητα, την ακρίβεια κι την αξιοπιστία του αδειοδοτημένου λογισμικού και των τεχνολογιών και πληροφοριών που εμπλέκονται, αλλά η Inventor A.G. Α.Ε. δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί το ίδιο λόγω περιορισμών από τις διαθέσιμες τεχνολογίες στις μέρες μας.
8.2 Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Inventor A.G. Α.Ε. δεν θα αναλάβει την ευθύνη για τις άμεσες ή έμμεσες απώλειες που προκλήθηκαν λόγω ανωτέρας βίας και αθέτηση Τρίτων
8.3 Καθίσταστε υπεύθυνοι για τον τραυματισμό προσωπικού ή τυχαία ή έμμεσο τραυματισμό που προκαλείται από ή σχετίζεται με ένα από τα ακόλουθα ατυχήματα: 1) Τρίτο μέρος χρησιμοποιεί το αδειοδοτημένο λογισμικό ή αλλάζει τα δεδομένα σας χωρίς άδεια. 2) Έξοδα και απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση του αδειοδοτημένου λογισμικού. 3) Η παρανόησή σας για το αδειοδοτημένο λογισμικό. 4) Άλλες απώλειες που σχετίζονται με το αδειοδοτημένο λογισμικό και οφείλονται σε λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Inventor A.G. Α.Ε.
8.4 Οποιοδήποτε άλλο αδειοδοτημένο λογισμικό που έχει προκύψει από το παρόν και δεν έχει αναπτυχθεί και κυκλοφορήσει από την Inventor A.G. Α.Ε. ή η ανάπτυξη και έκδοση του δεν παρέχεται από την Inventor A.G. Α.Ε. αποτελεί παράνομο λογισμικό. Η λήψη, εγκατάσταση και χρήση τέτοιου λογισμικού μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτους κινδύνους. Η Inventor A.G. Α.Ε. θα είναι απαλλαγμένη από νομικές ευθύνες και διαφορές που δημιουργούνται σε αυτό και η Inventor A.G. Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την άδεια της εφαρμογής ή/και άλλες υπηρεσίες.
8.5 Έχετε ενημερωθεί και αποδέχεστε ότι η χρήση της εφαρμογής της Inventor A.G. Α.Ε. και των προμηθευτών της εμπλέκεται σε διαδικτυακές υπηρεσίες και μπορεί να επηρεάζεται από ασταθείς παράγοντες σε όλους τους συνδέσμους. Παρόλο που η Inventor A.G. Α.Ε. έχει λάβει μέτρα διασφάλισης, η υπηρεσία ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή, να τερματιστεί, να καθυστερήσει, να υποστεί περιορισμό εφαρμογής ή αποτυχία εφαρμογής λόγω εγγενών ελαττωμάτων του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και παράγοντες πέραν του εύλογου ελέγχου οποιουδήποτε μέρους της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πυρκαγιάς, τρομοκρατικής επίθεσης, λοιμού, φυσικής καταστροφής, ταραχών, ιού τερματικών, επίθεσης από χάκερ, σφάλμα δικτύου και σφάλμα τερματικού). Με το παρόν συμφωνείτε να αναλάβετε τους προαναφερόμενους κινδύνους και συμφωνείτε ότι η Inventor A.G. Α.Ε. είναι απαλλαγμένη από οποιαδήποτε ευθύνη όταν η κανονική λειτουργία επηρεάζεται από την εμφάνιση των παραπάνω κινδύνων.
IX. Καταγγελία Συμφωνίας και Παράβαση Συμφωνίας
9.1 Αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιήσετε το αδειοδοτημένο λογισμικό σύμφωνα με τον εξουσιοδοτημένο σκοπό, θα σέβεστε την πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού και τα περιεχόμενα που περιέχονται στο λογισμικό και θα εκτελείτε τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Συμφωνία κατά την χρήση της εφαρμογής Inventor Control. Η Inventor A.G. Α.Ε. θα τερματίσει την άδεια της εφαρμογής εάν παραβιάσετε ουσιωδώς το Συμφωνητικό.
9.2 Η εφαρμογή του λογισμικού βασίζεται σε υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την Inventor A.G. Α.Ε.. Παραβίαση όρων, συμφωνιών, κανόνων, ακύρωσης και άλλων σχετικών κανονισμών της Inventor A.G. Α.Ε. ενδέχεται να προκαλέσουν αποτυχία στην κανονική χρήση του αδειοδοτημένου λογισμικού, όπου σε τέτοια περίπτωση η Inventor A.G. Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την άδεια της εφαρμογής σας ή άλλων δικαιωμάτων και συμφερόντων που ελέγχονται από την Inventor A.G. Α.Ε. όπως συμφωνήθηκε στην Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή του τερματισμού της άδειας της εφαρμογής σας.
9.3 Σε περίπτωση παραβίασης της Συμφωνίας ή άλλων συμφωνιών που έχουν υπογραφεί η Inventor A.G. Α.Ε. και οι προμηθευτές της θα έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν τις σχετιζόμενες εταιρίες, απαιτώντας από αυτές να λάβουν περιοριστικά μέτρα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντάς σας, συμπεριλαμβάνοντας και της απαίτησης από σχετιζόμενες εταιρείες να αναστείλουν ή να τερματίσουν την παροχή μέρους ή ολόκληρης της υπηρεσίας για εσάς, καθώς και να ανακοινώσουν νομίμως της παραβίαση της συμφωνίας σας σε ιστοτόπους που διατηρούνται ή ελέγχονται από αυτές.
9.4 Το αδειοδοτημένο λογισμικό παρέχεται μέσα από την πλατφόρμα λήψης και θα τηρείτε τους όρους της πλατφόρμας λήψης, της πλατφόρμας του συστήματος και τερματικών κατασκευής με τρόπους εφαρμογής και περιορισμούς του αδειοδοτημένου λογισμικού. Εάν το προαναφερθέν τρίτο μέρος επιβεβαιώσει ότι παραβιάζετε τη Συμφωνία και απαιτείται μεταχείριση από την Inventor A.G. Α.Ε., η Inventor A.G. Α.Ε. μπορεί να τερματίσει την άδεια της εφαρμογής σας κατόπιν αίτημα του τρίτου.
9.5 Όταν λήξει η άδεια της εφαρμογής, θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το αδειοδοτημένο λογισμικό και θα καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα.
9.6 Θα πρέπει να αναλάβετε όλες τις ευθύνες αποζημίωσης εάν η Inventor A.G. Α.Ε. και άλλοι χρήστες υποφέρουν από απώλειες που προκλήθηκαν από την παραβίαση των όρων σας στο Συμφωνητικό.
X. Πνευματικά Δικαιώματα Η Inventor A.G. Α.Ε. είναι ο κάτοχος ή ο δικαιούχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων (πνευματικής) ιδιοκτησίας του λογισμικού και του περιεχομένου του και αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα αναφορικά με τα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία.
XI. Ισχύοντες νόμοι και διαχωρισμός
10.1 Η αποτελεσματικότητα, εξήγηση, αλλαγή, εκτέλεση και επίλυση διαφορών της Συμφωνίας υπόκεινται σε νόμους της Ελλάδας. Εάν δεν υπάρχουν σχετικοί νόμοι και κανονισμοί, γίνεται αναφορά σε γενικές διεθνείς επιχειρηματικές πρακτικές και (ή) βιομηχανικές πρακτικές.
10.2 Η διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τη Συμφωνία μπορεί να επιλυθεί από εσάς και την Inventor A.G. Α.Ε. μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων ή να υποβληθεί στο Δικαστικό Σύστημα της Ελλάδας για δικαστική απόφαση.
10.3 Όταν οποιοσδήποτε όρος της Συμφωνίας κριθεί άκυρος από το Δικαστικό Σύστημα της Ελλάδας, δεν θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα άλλων όρων ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, και εσείς και η Inventor A.G. Α.Ε. θα εκτελέσετε τους έγκυρους όρους με καλή πίστη.
10.4 Η συμφωνία έχει υπογραφεί στην Θουκυδίδου 2, Άγιος Στέφανος, 14565, Αττική