Υπεύθυνος Λογιστηρίου - Μισθοδοσίας

Η INVENTOR A.G. A.E., με επιτυχημένη πορεία 50 ετών στο χώρο του κλιματισμού και των ηλεκτρικών συσκευών, αναζητά Υπεύθυνο Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας.

Αρμοδιότητες:

• Οργάνωση και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του λογιστηρίου

• Συντονισμός και καθοδήγηση εργασιών ομάδας λογιστών

• Ευθύνη για την σωστή έκδοση της μισθοδοσίας και τήρηση τη εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

• Διαχείριση φορολογικών θεμάτων

• Κατάρτιση ενδιάμεσων και ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

• Συνεργασία με ελεγκτές σε θέματα λογιστηρίου και φορολογίας

• Δημιουργία αναφορών προς τη διοίκηση

• Επικοινωνία με θυγατρικές εταιρίες του ομίλου στο εξωτερικό για θέματα της αρμοδιότητας του και παρακολούθηση των οικονομικών αναφορών

Προσόντα:

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη εισαγωγική-εξαγωγική εταιρία με οργανωμένο λογιστήριο

• Άδεια άσκησης φοροτεχνικού επαγγέλματος Α’ τάξης

• Άριστη γνώση και εφαρμογή ΕΛΠ-ΔΛΠ

• Άριστή γνώση φορολογικής νομοθεσίας και διεθνών φορολογικών προτύπων και κανόνων

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

• Άριστη γνώση του ERP (ENTERSOFT κατά προτίμηση)